Najpredávanejšie

Obchodné podmienky,platia pre nákup v internetovom obchode eshop.drevoburza.eu. Cieľom týchto podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej.

Všetky zmluvné vzťahy  medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade aj je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami eshop.drevoburza.eu  zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia s právne vzťahy V prípade ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami eshop.drevoburza.eu zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Predavajúci:

AGRO-HOLZ, s.r.o.
Janka Matušku 1074/11
085 01 Bardejov
SLOVENSKO
IČO: 44761597
DIČ: 2022816268
IČ DPH: SK2022816268

Register: Okresný súd Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo:21593/P

Objednávka:

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na eshop.drevoburza.eu  písomnou formou cez e-shop.
 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy  vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná. Stav objednávky si kupujúci môže kontrolovať e-shope.
 4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. zadania na tel.čísle +421 948 339 116.
 

I. Dodacie lehoty:

 1. Dodacia lehota je do 7 dní od obdržania objednávky. V prípade dlhšej doby výroby objednaného výrobku a služby Vás budeme informovať telefonicky na Vami uvedenom telefónnom čísle v objednávkovom formulári.

 

 II. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena výrobku je stanovená cenníkom predávajúceho.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien materiálov. Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom na účet predávajúceho alebo dobierku.
 2. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope.
 

III. Preberanie tovaru:

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 2. Pri preberaní tovaru  je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke a o tom informovať predajcu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Škoda na výrobku a službe prechádza na spotrebiteľ momentom prevzatia spotrebiteľa alebo jeho splnomocnenca.
 3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k výrobkom a službám  až uhradením plnej ceny.

 

Odstúpenie od zmluvy

 1.  V súlade s ustanovením §12 odst. 1C 108/2000 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený  požadovať náhradu preukazateľne vynaložencýh nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
 2. Odstúpením od zmluvy súsi zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný výrobok, je povinný ho vrátiť v orginálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený alebo nie je v stave zodpovedajúcom pred odoslaním berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný výrobok.
 3. Spotrebiteľ je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar preukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci a zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného výrobku.
 4. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol výrobok čiastočne opotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u výrobku, ktorého charakte to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov (napr. Vlasový tovar). Pokial bude vrátený tovar neúplný, poškodený či videteľne použitý, môžeme si uplatniť náhradu škody.

 

V. Záruka a reklamácia

 1. Na všetky výrobky sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokial to nie je uvedené inak.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 

Obchodné podmienky platia od 6.4.2016


No products

To be determined Doprava
0,00 € Spolu

Check out